Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller spridas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Den 14 november 2017 lämnade Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners AB) (”Schörling & Partners”) ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Melker Schörling AB (”Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas, att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder vidtas av Schörling & Partners eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Schörling & Partners kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen ska inte, och kommer inte, den här delen av webbplatsen eller någon dokumentation relaterad till Erbjudandet att postas eller på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika eller USA.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt och befinner mig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och jag är inte från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och jag agerar inte på uppdrag av någon som är från eller som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller som lämnat uppdrag eller instruktion att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Schörling & Partners.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Schörling & Partners offentliggör utfall i erbjudandet till aktieägarna i MSAB

18 december 2017

Schörling & Partners AB offentliggjorde den 14 november 2017 ett offentligt
kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB (”MSAB” eller ”Bolaget”) att
överlåta samtliga sina aktier i MSAB till Schörling & Partners AB för 569 kronor per aktie
(”Erbjudandet”).

Sammanräkningen av accepter har nu avslutats. Per den 14 december 2017, vilket var den sista
dagen i acceptfristen för Erbjudandet, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i MSAB med
ett totalt innehav om 4 561 076 aktier, motsvarande cirka 3,8 % av det totala antalet aktier och
röster i MSAB och 51,9 % av det totala antalet aktier och röster som omfattats av Erbjudandet.1
I enlighet med vad som föraviserats har Schörling & Partners AB därutöver under acceptfristen
förvärvat aktier i MSAB utanför Erbjudandet till ett pris högst motsvarande
erbjudandevederlaget. Schörling & Partners AB har därigenom förvärvat ytterligare 2 988 343
aktier i MSAB, motsvarande cirka 2,5 % av det totala antalet aktier och röster i MSAB.

Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde Schörling & Partners AB 110 302 321 aktier i
MSAB, motsvarande cirka 92,6 % av aktierna och rösterna i MSAB. Schörling & Partners AB
innehar nu, efter genomförandet av Erbjudandet och förvärv i marknaden enligt ovan, totalt
117 851 740 MSAB-aktier, motsvarande cirka 99,0 % av det totala antalet aktier och röster i
MSAB.1 Redovisning av likvid har skett veckovis under acceptfristen och sista delbetalningen
kommer att ske den 19 december 2017 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet per den 14
december 2017.

Schörling & Partners AB har påkallat tvångsinlösen avseende de MSAB-aktier som inte lämnats
in i Erbjudandet eller förvärvats i marknaden och kommer att verka för en avnotering av
MSAB-aktien från Nasdaq Stockholm.

1 Baserat på 119 097 595 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i MSAB.

Ladda ner

Pressmeddelande, 18 dec, Schörling & Partners offentliggör utfall i erbjudandet

Pressmeddelande, 15 nov, Schörling & Partners AB offentliggör erbjudandehandling

Erbjudandehandling

Pressmeddelande, 14 nov, Schörling & Partners AB lämnar ett ovillkorat kontanterbjudande om 569 kronor per aktie till aktieägarna i Melker Schörling AB

Preliminär tidplan

15/11

Offentliggörande av erbjudandehandling
15 november 2017

16/11

Acceptfrist
16 november – 14 december 2017

17/11

Schörling & Partners påkallar tvångsinlösen
Tidigast omkring den 17 november 2017

24/11

Första delbetalning av Erbjudandevederlag till de som accepterat Erbjudandet per den 21 november 2017
Omkring den 24 november 2017

1/12

Andra delbetalning av Erbjudandevederlag till de som accepterat Erbjudandet per den 28 november 2017
Omkring den 1 december 2017

8/12

Tredje delbetalning av Erbjudandevederlag till de som accepterat Erbjudandet per den 5 december 2017
Omkring den 8 december 2017

15/12

Fjärde delbetalning av Erbjudandevederlag till de som accepterat Erbjudandet per den 12 december 2017
Omkring den 15 december 2017

19/12

Sista delbetalning av Erbjudandevederlag till de som accepterat Erbjudandet per den 14 december 2017
Omkring den 19 december 2017